profil na FB
Projekt "Zabawa rozwija"

W terminie 25. VIII  do 14 XI realizowany był projekt „Zabawa rozwija”. Projekt był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.  Projektem objętych zostało 12 dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku 3 – 15 lat z Tczewa, Pucka oraz Gdańska. W ramach projektu „Zabawa rozwija” przeprowadzono 10 godzin zajęć indywidualnych z każdym dzieckiem oraz 10 godzin zajęć grupowych, w których uczestniczyło po 3 dzieci. Dla każdego dziecka został opracowany indywidualny program zajęć oraz program terapii grupowej , których podstawą była zabawa, jako naturalna aktywność każdego dziecka, zgodna z jego potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami wieku dziecięcego. Główne cele zajęć to : wspomaganie rozwoju umysłowego z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, integrowanie dzieci we wspólnym działaniu, rozwijanie sprawności ruchowej,  kształtowanie umiejętności współpracy, wspomaganie rozwoju emocjonalnego. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywane były różnorodne formy i metody pracy z dziećmi, najważniejsze z nich to: zabawy grupowe i zabawy w parach, indywidualne zabawy i formy działalności wzmacniające sferę emocjonalną dzieci, różnorodne techniki plastyczne, ekspresja muzyczna i terapia ruchem oraz tańcem, elementy relaksacji i muzykoterapii, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, programy Aktywności Ch. M. Knillów, emelementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz, stymulacja polisensoryczna, elementy metody Integracji Sensorycznej

W celu uatrakcyjnienia zajęć proponowane były dzieciom zabawy z chustą animacyjną, zabawy z materiałami nieustrukturyzowanymi oraz zabawy śpiewem. W ramach projektu „Zabawa rozwija” rodzice mieli możliwość uczestniczenia w organizowanych zajęciach.  Często towarzyszyli  swoim dzieciom w zabawach, dzięki czemu ,mieli możliwość przeniesienia wielu pomysłów na efektywne spędzania czasu wolnego z dzieckiem. Dzieci uczestniczące w zajęciach chętnie wykonywały zajęci wspólnie z rodzicami , co korzystnie wpływało na wzmacnianie więzi emocjonalnych . Wiele z proponowanych zabaw wyzwalało uśmiech i radość na twarzach dzieci, pozwalało pokonywać stopniowo własne słabości i ograniczenia. Ponadto aktywizowało je i mobilizowało do wysiłku, sprzyjającego rozwojowi psychoruchowemu dziecka, nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy w formie atrakcyjnej, zabawowej, aktywnej, bazującej na zainteresowaniach i aktualnych potrzebach dzieci . Dzięki temu zauważyć można było efekty w postaci aktywności, zaangażowania i kreatywności w działalności.

Reasumując, można stwierdzić, że projekt „Zabawa rozwija” był satysfakcjonujący zarówno dla prowadzących zajęcia jak i dla rodziców oraz uczestników zajęć. Stosowanie w trakcie zabaw różnorodnych, najczęściej samodzielnie przygotowanych przez terapeutów pomocy dydaktycznych, wykorzystanie dostępnych w każdym domu przedmiotów i materiałów, którymi można się świetnie bawić z dzieckiem, było okazją do przekazywania rodzicom własnych doświadczeń i pomysłów na kreatywną zabawę. Mamy nadzieję, że część z nich rodzice zastosują organizując czas swoim dzieciom w domu. Rodzice uczestników zajęć otrzymali również pisemne wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem, by efektywnie wspierać je w rozwoju. Skorzystali także z okazji rozmów indywidualnych z prowadzącymi zajęcia na temat określania tzw „mocnych i słabych” stron w rozwoju dziecka oraz konieczności świadomego wykorzystania ich w pracy z dzieckiem.

ZAPRASZAMY NA  FACEBOOK

Sponsorzy wydarzenia:


Sponsorzy
Partnerzy
PROMOSTARS
INTER MARINE Sp. Z O.O.
Agencja LIVE
Morska Agencja Gdynia
 ESOAudit
Agencja reklamowo - artystyczna Topart
DDC Web Design