profil na FB

Nasze Cele

NASZE CELE

(wyciąg ze statutu)§ 7

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, wychowanie, sport, rehabilitacja, pomoc społeczna, ochrona zdrowia.

§ 8

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.


§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 1. objęcie zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z placówek i ośrodków szkolno – wychowawczych
 2. organizowanie imprez, szkoleń i spotkań integrujących osoby niepełnosprawne z pełnosprawnymi
 3. wspieranie działalności społecznej, w tym pomoc osobom niepełnoprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin
 4. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
 5. promocję i organizację wolontariatu
 6. pozyskiwanie sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, urządzeniami i obiektami turystycznymi,
 7. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w tym zakresie
 8. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami, jak również innymi organizacjami i stowarzyszeniami
 9. inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie: kultury, ekologii, promocji i ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, porządku publicznego.
 10. organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych Stowarzyszenia po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
 11. organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia
 12. organizowanie i prowadzenie zajęć realizujących zadania kompleksowej edukacji, terapii i leczenia dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi

Sponsorzy
Partnerzy
PROMOSTARS
INTER MARINE Sp. Z O.O.
Agencja LIVE
Morska Agencja Gdynia
 ESOAudit
Agencja reklamowo - artystyczna Topart
DDC Web Design